Sodelovanje s starši

Zavedamo se nujnosti sodelovanja med vzgojitelji in starši, da otrokom omogočimo najprimernejše pogoje za njihov celostni razvoj in napredek. Staršem nudimo različne oblike sodelovanja, od njih pa pričakujemo, da se odločijo vsaj za nekatere in obenem spoštujejo strokovno avtonomnost vrtca.

 • Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju vzgojnega dela, pri čemer morajo upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.
 • Starše pred vpisom otroka seznanimo s programom vrtca, s pravili o varnosti otrok, s plačilno lestvico in drugimi pravili poslovanja.
 • Staršem omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec.
 • Ob vpisu starši vrtcu posredujejo po zakonu zahtevane podatke.
 • Starši ob vpisu podpišejo dogovor z vrtcem o medsebojnih pravicah in obveznostih.
 • Ob vpisu otroka v vrtec staršem omogočamo, da vrtec spoznajo, in se skupaj dogovorimo o uvajanju otroka.

Specifičnost programa vrtca

 • Vrtec Blaže in Nežica kot zasebni katoliški vrtec deluje po programu katoliških vrtcev Slovenije, ki ga je leta 2001 potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Kot institucija je vrtec zavezan k strokovni avtonomiji. Vrtec na osnovi programa vsako leto pripravi letni delovni načrt vrtca, ki ga potrdi svet Zavoda.
 • Starši imajo pravico, da s pobudami sooblikujejo letni delovni načrta vrtca in aktivnosti v posameznih oddelku ter da sodelujejo pri izbiri dodatnih aktivnost v katere bo vključen otrok, a pri tem upoštevajo strokovno avtonomnost vrtca.
 • Staršem so javno (pisno in ustno) dostopna obvestila o različnih oblikah in programih predšolske vzgoje v vrtcu. Vrtec to zagotavlja z obvezno publikacijo vrtca, s pogovorom, objavami na oglasnih deskah, internetno stranjo vrtca, elektronsko pošto ter ostalimi mediji.
 • Strokovne delavce v oddelkih določi vodstvo vrtca na začetku šolskega leta in se med letom praviloma ne spreminjajo. Otrok je na začetku šolskega leta vključen v oddelek (glede na starost), ki ga določi strokovno vodstvo vrtca.

Sodelovanje med vrtcem in starši

 • Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, kar pomeni, da določen čas preživijo skupaj z njim v oddelku. Glede konkretnih oblik uvajanja se starši dogovorijo z vzgojiteljico oddelka.
 • Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij o otroku z vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice ter do poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico na pogovornih urah. Priložnost za izmenjavo informacij so tudi roditeljski sestanki ter skupne aktivnosti vrtca, staršev in otrok (delavnice, skupni izleti, pikniki …), preko katerih starši spoznavajo življenje in delo v vrtcu.
 • Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev.
 • Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi vodja vrtca ali pedagoški vodja vrtca.
 • Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom in voli predstavnika v svet zavoda.

Pravice in dolžnosti staršev

Zavedamo se nujnosti sodelovanja med vzgojitelji in starši, da otrokom omogočimo najprimernejše pogoje za njihov celostni razvoj in napredek. 
Starši imajo pravico vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 
Starši se pred vpisom otroka seznanijo s programom vrtca, s pravili o varnosti otrok, s plačilno lestvico in drugimi pravili poslovanja. 
Ob vpisu otroka v vrtec je staršem omogočeno, da vrtec spoznajo in da se z vzgojnim osebjem dogovorijo o uvajanju otroka. 
Ob vstopu otroka v vrtec staršem omogočimo postopno uvajanje otroka tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini. 
Ob vpisu starši vrtcu posredujejo po zakonu zahtevane podatke.
Starši ob vpisu podpišejo dogovor z vrtcem o medsebojnih pravicah in obveznostih.
Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanji ter organiziranju življenja in dela v vrtcu. Z vrtcem lahko sodelujejo na različne načine: vsakodnevno izmenjavanje informacij o otroku, roditeljski sestanki, pogovorne ure, izobraževanje za starše, različne prireditve, delavnice, praznovanja, zaključno romanje…
Pri sodelovanju z vrtcem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in spoštovati strokovno avtonomnost vrtca.

NAČINI POVEZOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI

 • vsakodnevna izmenjava informacij s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otroka
 • pogovorne ure (vsak mesec)
 • pisne in slikovne informacije na oglasnih deskah skupin
 • oddelčni roditeljski sestanki
 • svet staršev vrtca
 • svet zavoda
 • druženja s starši (kostanjev piknik, pohod, športno popoldne …)
 • prodajamo za gumbe
 • božično-novoletni bazar in božičnica
 • adventno-božične delavnice po skupinah
 • velikonočna delavnica (izdelava butar)
 • dan odprtih vrat (april, avgust)
 • prireditve in nastopi otrok (dan staršev, zaključni nastopi, slovo od vrtca)
 • tematska predavanja za starše
 • akcija zbiranja odpadnega papirja