Vpis v vrtec

🙋‍♀️🙋‍♂️🙋‍♀️ VPIS 2023/2024 🙋‍♂️🙋‍♀️🙋‍♂️

Do konca marca VABIMO K VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

 

Spoštovani starši,

v kolikor želite vpisati vašega otroka v naš vrtec, vas prosimo, da izpolnite in podpišite

VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

ter jo podpisano prinesete osebno ali pošljete na naš naslov ali nam jo posredujete po e-pošti:

Zavod sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica
Trg Alfonza Šarha 6
2310 Slovenska Bistrica

 info@slomskov-vrtec.si

VLOGE ZA VPIS V VRTEC SPREJEMAMO OD 1. 3. 2023 DO 31. 3. 2023. 

O sprejemu otroka v vrtec bodo starši pisno obveščeni predvidoma v mesecu maju ali v začetku junija, saj prej ne moremo formirati novih skupin.

O nadaljnjih postopkih in informacijah se prosimo obrnite na vodstvo vrtca (0590/38-942, dosegljivi smo tudi na zgoraj navedeni e-pošti). 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Za predšolske otroke zagotavljamo 90 mest. Na dan 1. 3. 2023 nimamo na voljo prostega mesta. Predvidena čakalna doba, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca je 6 mesecev.

Vrtec Blaže in Nežica vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

Vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto (v mesecu aprilu). V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. 

PREDNOSTNI VRSTNI RED: O sprejemu otroka v vrtec odloča Komisija za sprejem otrok po kriterijih iz Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in 20. člena Zakona o vrtcih. Za korektno točkovanje vaše vloge po kriterijih iz Pravilnika za sprejem v vrtec vas bomo prosili za izpolnitev vprašalnika in za kopije ustreznih dokazil, ki jih priložite kot dokaz. Starši odgovor prejmete v osmih dneh po seji komisije. Komisija staršem izda sklep o sprejemu oziroma razporeditvi na čakalno listo. Če se naknadno sprostijo mesta v vrtcu, sprejemamo otroke s čakalnega seznama, staršem pa naknadno izdamo sklepe o sprejemu otroka. Čakalni seznam se vsako leto oblikuje na novo in velja do naslednje komisije za sprejem. Ko vam izdamo sklep o sprejemu otroka v vrtec, vas povabimo na podpis pogodbe z vrtcem. Če starši ne podpišete pogodbe z vrtcem v določenem roku, se šteje, da ste umaknili vlogo za sprejem otroka. Če ste oddali vlogo za vpis otroka v vrtec po roku za obravnavo na komisiji, vas bomo pisno obvestili o sprejemu, v kolikor bo ta možen.

Če boste otroka vključili v drug vrtec ali si boste drugače uredili varstvo in vaša vloga za vpis v naš vrtec ne bo več aktualna, vas prosimo, da nas o odpovedi vloge pisno obvestite. Ta informacija je za nas zelo pomembna zaradi ustreznega obveščanja staršev in načrtovanja oddelkov.

 

  • Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka: izpolnijo ga starši, potrdi pa otrokov zdravnik. Starši ga izročijo vzgojitelju/vzgojiteljici oddelka prvi dan vključitve otroka v vrtec.

 

  • Vloga za znižano plačilo vrtca – subvencija vrtca (Če se za pravico do znižanega plačila vrtca zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo! Vlogo vložite pri krajevno pristojnem centru za socialno delo, na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev; navodila za izpolnjevanje vloge so priložena vlogi.)

   Novost od 1. decembra 2018 dalje: Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za pravice do znižanega plačila vrtca, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.  

    

  • OBRAZEC ZA IZPIS OTROKA IZ VRTCA 2023
  • OBRAZEC ZA REZERVACIJO 2023 (word)
  • OBRAZEC ZA REZERVACIJO 2023 (pdf)
 •