Predšolska vzgoja

Uresničujemo temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih (1996):

 • razvijanje sposobnosti razumevanja, sprejemanja sebe in drugih;
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah;
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja;
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, branja in pisanja;
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja; posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja;
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja; razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela

Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja javno veljavni program, Kurikulum za vrtce (1999), ki temelji na:

 • upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju;
 • načelih celostnega in uravnoteženega razvoja otrok;
 • poznavanju in razumevanju otrokovega načina spoznavanja in doživljanja okolja:
 • zagotavljanju pestre ponudbe vsebin, metod, oblik dela z otroki;
 • strokovni avtonomiji in odgovornosti vseh strokovnih delavcev.

Osnova za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok dojema in razume svet celostno, se razvija v aktivni povezavi s svojim okoljem.

Vzgojno delo na podlagi igre in lastne aktivnosti otrok poteka v večjih ali manjših skupinah in tudi individualno. Aktivnosti s področja jezika, družbe, narave, matematike, umetnosti in gibanja se med seboj povezujejo in prepletajo.
Zagotavljanje otrokovih pravic:

 • Ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje; narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika.
 • Vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru standardnega programa vrtca.
 • Spoštujemo osebno dostojanstvo in integriteto otroka.
 • Upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje.
 • Upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje le-teh ter pravico do izbire in drugačnosti.
 • Vzgojno delo z otroki snujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na podlagi značilnosti posameznega otroka.
 • Otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja in zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali ustrezno institucijo.
 • Zagotavljamo varno, razumevajočo in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj in na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj njegovo popolno zaupanje vase.