Plačilo vrtca

Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki, občina in državni proračun.
Občina Slovenska Bistrica ( v nadaljevanju občina) krije del cene programov za:

  • otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče,
  • otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev,
  • otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine.

Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je vključen otrok. Starši, ki sprejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so oproščeni plačila. Če je v vrtec vključen več kot en otrok, starši za starejšega plačujejo ceno, ki je določena glede na njihov procent odločbe, za mlajše otroke plačajo 30 % cene prvega otroka. 
Starši uveljavljajo znižano plačilo z vlogo (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev). Vloge za  znižano plačilo so dostopne na spletni strani vrtca (zavihek vpis v vrtec), Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na portalu E-uprave. 

Izpolnjene vloge starši oddajo na pristojnem centru za socialno delo.