Vzgojni poudarki

Uresničevali bomo vzgojni program s posebnim poudarkom na smernicah:

 • otrok naj ima čim več stika z naravo in naravnimi materiali, ki mu razvijajo domišljijo in ustvarjalnost, veliko bivanja na zraku pa mu veča odpornost in vzdržljivost;
 • otrok naj spoznava narodno kulturno dediščino preko pregovorov, pesmi, zgodb, iger in običajev, jo oceni in koristno uporablja;
 • otrok naj v vsakdanjem življenju spoznava in upošteva mednarodno priznana etična načela humanosti, razglašena v listinah OZN.

Vzgojni stil se opira na njegove pozitivne izkušnje in si za izhodišče vzgojnega dela postavlja temeljno usmeritev: “Ni dovolj, da imamo otroka radi, on mora ljubezen tudi čutiti.”
Zato hočemo otroku zagotoviti ne samo varstvo, ampak čustveno toplo okolje v družinskem vzdušju, kjer se bo čutil sprejetega.
Zaupanje, prijateljstvo in pogovor naj bodo temelj medsebojnih odnosov otrok – starši – vzgojitelj.
Na željo staršev in v tesnem sodelovanju z njimi nudimo otrokom krščansko usmerjeno vzdušje, ki so ga deležni tudi doma. Tako jim omogočimo skladno vzgojo za splošne človeške vrednote.

Otroci imajo veliko stika z naravo in materiali, ki jim razvijajo domišljijo ter ustvarjalnost. Gibanje na na zraku jim veča moč, odpornost in vzdržljivost. Preko pregovorov, pesmi, zgodb, sodelovanja, iger in običajev spoznavajo narodno kulturno dediščino, se jo učijo ceniti in koristno uporabljati. V vsakdanjem življenju spoznavajo in upoštevajo splošno priznana etična ter moralna življenjska načela.

Za izhodišče vzgojnega dela imamo temeljno usmeritev:
“Ni dovolj, da imamo otroka radi, on mora ljubezen tudi čutiti.” – J. Bosko

Poleg številnih zgodb in pravljic nas v vrtcu spremljajo svetopisemske zgodbe in junaki, opazujemo bomo naravo in letne čase, praznujemo cerkvene in druge praznike, posebej naše rojstne dneve in godove ter tako postajamo pravi prijatelji.
Prizadevamo si, da bi se počutili prijetno in srečno, da bi vsak dan doživeli kaj lepega, veselega.

Prijaznost, doslednost, zaupanje, prijateljstvo in pogovor naj bodo temelj medsebojnih odnosov otrok – starši – vzgojitelj.

Otroku želimo zagotoviti ne samo varstvo, ampak čustveno toplo in duhovno zdravo okolje v družinskem vzdušju, kjer se bo čutil sprejetega.

Vseživljenjsko učenje

Otrokom želimo omogočiti učenje spretnosti in sposobnosti, ki jim bodo v pomoč vse življenje. Otroke podpiramo pri prepoznavanju in zavedanju njihovih močnih področij ter področij rasti. Nudimo jim podporo pri oblikovanju pozitivne samopodobe, samostojnosti, odgovornosti, kritičnega mišljenja ter sposobnosti sodelovanja v skupini.

Ustvarjalno mišljenje

Zavedamo se, da so otroci na vseh področjih dejavnosti ustvarjalni. Omogočamo jim udejanjanje njihovih ustvarjalnih potencialov in svobodno izražanje na vseh področjih. Z odprtostjo in s sprejemanjem nekonvencionalnih idej vzpodbujamo pri otrocih učenje ustvarjalnega mišljenja in reševanja problemov.

Odprtost vrtca

Življenje in delo v vrtcu je zasnovano na medsebojni odgovornosti, sodelovanju in razvijanju kulture dialoga z ožjo in širšo okolico.

Naše poslanstvo

Upoštevamo otrokove individualne razlike v razvoju in učenju.

Strokovno podpiramo in spremljamo otrokovo učenje in razvoj ter skrbimo za otrokovo dobro počutje.
Dejavnosti:

 • postopno uvajanje v vrtec;
 • individualni pogovor s starši pred otrokovim vstopom v vrtec;
 • opazovanje in beleženje otrokovega napredka in razvoja;
 • prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in idej otrok;
 • načrtovanje in analiza dejavnosti, ki podpirajo otrokovo učenje in napredek.

Organiziramo spodbudno okolje za otrokovo učenje in razvoj.
Dejavnosti:

 • izkoriščamo vse notranje in zunanje prostore ter bližnjo okolico;
 • uporabljamo različne materiale in sredstva;
 • načrtujemo raznolike oblike in načine dela.

Ozaveščamo svojo vlogo in skrbimo za strokovno rast.
Dejavnosti:

 • strokovna vprašanja rešujemo timsko in na strokovnih aktivih;
 • svoje delo analiziramo in reflektiramo;
 • se stalno strokovno izpopolnjujemo in smo pripravljeni uvajati ter v praksi preverjati nova teoretična izhodišča.

Starše seznanjamo z otrokovim učenjem in razvojem, programi in dejavnostmi vrtca ter strokovnimi izhodišči na področju predšolske vzgoje.
Dejavnosti:

 • individualni razgovori s starši (pogovorne ure, roditeljski sestanki, skupna druženja, delavnice);
 • opazovanje in beleženje in reflektiranje otrokovih ter vzgojiteljevih dosežkov;
 • sprotno obveščanje o otrokovem učenju in razvoju;
 • pisno obveščanje o programu in dejavnostih; tematska srečanja in predavanja za starše.