Vpis v vrtec

🙋‍♀️🙋‍♂️🙋‍♀️ VPIS 2018/2019 🙋‍♂️🙋‍♀️🙋‍♂️

Do konca aprila VABIMO K VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019.

 

Spoštovani starši,

v kolikor želite vpisati vašega otroka v naš vrtec, vas prosimo, da izpolnite in podpišite

VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

ter jo podpisano prinesete osebno ali pošljete na naš naslov ali nam jo posredujete po e-pošti:

Zavod sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica
Trg Alfonza Šarha 6
2310 Slovenska Bistrica

 info@slomskov-vrtec.si

VLOGE ZA VPIS V VRTEC SPREJEMAMO OD 1. 4. 2018 DO 30. 4. 2018. 

O nadaljnjih postopkih in informacijah se prosimo obrnite na vodstvo vrtca (0590/38-942, dosegljivi smo tudi na zgoraj navedeni e-pošti). 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Za predšolske otroke zagotavljamo 92 mest. Na dan 1. 12. 2018 nimamo na voljo nobenega prostega mesta. Predvidena čakalna doba, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca, je več kot 6 mesecev.

Vrtec Blaže in Nežica vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

Vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto (v mesecu aprilu). V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. 

PREDNOSTNI VRSTNI RED: O sprejemu otroka v vrtec odloča Komisija za sprejem otrok po kriterijih iz Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in 20. člena Zakona o vrtcih. Za korektno točkovanje vaše vloge po kriterijih iz Pravilnika za sprejem v vrtec vas bomo prosili za izpolnitev vprašalnika in za kopije ustreznih dokazil, ki jih priložite kot dokaz. Starši odgovor prejmete v osmih dneh po seji komisije. Komisija staršem izda sklep o sprejemu oziroma razporeditvi na čakalno listo. Če se naknadno sprostijo mesta v vrtcu, sprejemamo otroke s čakalnega seznama, staršem pa naknadno izdamo sklepe o sprejemu otroka. Čakalni seznam se vsako leto oblikuje na novo in velja do naslednje komisije za sprejem. Ko vam izdamo sklep o sprejemu otroka v vrtec, vas povabimo na podpis pogodbe z vrtcem. Če starši ne podpišete pogodbe z vrtcem v določenem roku, se šteje, da ste umaknili vlogo za sprejem otroka. Če ste oddali vlogo za vpis otroka v vrtec po roku za obravnavo na komisiji, vas bomo pisno obvestili o sprejemu, v kolikor bo ta možen.

Če boste otroka vključili v drug vrtec ali si boste drugače uredili varstvo in vaša vloga za vpis v naš vrtec ne bo več aktualna, vas prosimo, da nas o odpovedi vloge pisno obvestite. Ta informacija je za nas zelo pomembna zaradi ustreznega obveščanja staršev in načrtovanja oddelkov.

 

    • Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka: izpolnijo ga starši, potrdi pa otrokov zdravnik. Starši ga izročijo vzgojiteljici oddelka prvi dan vključitve otroka v vrtec.