Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca

Vloga za subvencijo vrtca se odda na krajevno pristojni Center za socialno delo na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in se obravnava na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US).

Predpisani obrazec je možno kupiti v papirnicah, dostopen je na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, najdete ga tudi na spletni strani vrtca.

Starši morajo oddati vlogo pred vpisom otroka v vrtec. Starši, katerih otrok je že vpisan v vrtec, in že imajo odločbo Centra za socialno delo, pa naj bodo pozorni na datum izteka odločbe (veljavnost odločbe je zapisana na odločbi Centra ali pa ga najdete na položnici za vrtec) in ponovno vložitev vloge. Centru za socialno delo je potrebno javiti tudi vsako spremembo socialnega stanja družine.